วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3ความยุติธรรมในสังคม

กิจกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาค
ตอบ  การที่บุคคลหรือประชาชนที่อยู่ในสถานะเดียวกัน ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ หรือการใช้การบริการสาธารณะได้อย่างเดียวกันภายใต้ระเบียบเดียวกัน ซึ่งตัวแทนของรัฐบาลหรือข้าราชการของรัฐ ไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติหรือการให้บริการกับประชาชนเฉพาะคนใด คนหนึ่งได้
2. หลักการเกี่ยวกับความยุติธรรม
ตอบ 
3. วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ ความจริงใกล้ตัวและสถานการณ์ปัจจุบัน
ตอบ  การรับคนงานเข้าทำงานในหน้าที่ต่างๆที่ส่วนมากผู้ชายจะได้เปรียบมากกว่าผู้หญิงจึงทำให้ผู้หญิงต้องขยันเป็น2เท่ากว่าผู้ชาย
4. ประเด็นและเชื่อมโยงเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นกับระดับโลกในภาพกว้าง
ตอบ  สิทธิความเสมอภาคระหว่างชายหญิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น